I. Uluslararası Katılımlı Proje Yönetim Konferansı (UKPYK) 2014

Sayın Meslektaşlarımız, araştırmacılar ve katılımcılar;

1. Uluslararası Katılımlı Proje Yönetim Konferansı (UKPYK); İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Mühendisliği Bölümü ve Project Management Institute (PMI) işbirliği ile, 19-20 Eylül 2014 tarihlerinde; İstanbul’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Maçka Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde, proje yönetimi konusunda akademik ve sektörel alanda yapılan çalışmaların paylaşıldığı ve güncel sorunların tartışıldığı etkinliklere giderek artan ihtiyaç doğrultusunda ilki düzenlenen bu konferansta; etkin bir proje yönetiminin global, ulusal, endüstriyel, örgütsel ve bireysel seviyede yarattığı etkiyi dikkate alarak farklı alanlardan gelen akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri, sektör profesyonellerini ve diğer kurum/kuruluşlardaki ilgilileri proje yönetimi konusundaki bilgi, deneyim ve tecrübelerini aktif olarak paylaşmak üzere bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda; proje yönetimi ve proje yönetimini bir araç ya da arakesit olarak kullanan disiplinlerde çalışan araştırmacı ve uygulayıcıların katılımı ve desteğiyle, proje yönetimi ile ilgili bilgi birikiminin arttırılmasına ve yayılımına katkı sağlaması en önemli hedeflerden biridir

Günümüzde proje yönetimi, proje hedefini karşılamaya yönelik planlama, çizelgeleme, bütçeleme ve kontrol faaliyetlerinin yanı sıra ve bunların ötesinde bütünleşik yaklaşımlar gerektiren, entegrasyon, değişim, iletişim yönetimi gibi bilgi alanlarını da kapsamakta, insan kaynakları yönetimi, liderlik, çatışma yönetimi gibi sosyal disiplinlere de bünyesinde yer vermektedir. Bu nedenle, konferansta tüm bu bilgi alanlarıyla ilişkili araştırma ve uygulama örneklerine yer verilecektir.

Günümüzde proje yönetimi, değişim yönetiminin en yoğun ve gelişmiş sistemlerle kullanıldığı alanlardan biri olarak görülmektedir. Sürdürülebilir bir başarının ancak teknoloji üretimi ve bilgi yönetimi ile mümkün olduğu bir bilgi çağına geçilmesiyle, standart ve değişmeyen gereksinimler, sürekli evrimleşerek değişen bir nitelik kazanmıştır. Özellikle, bilişim ve Ar-Ge projelerinde “donmuş”, “kesinleşmiş” şartnamelerden, müşteri/kullanıcı ile birlikte değişikliklerin yönetildiği kapsam tanımlarına geçildiği bir dönem yaşanmaktadır. Bu dönüşüm, Proje Yönetimi teori ve uygulamalarında, değişim yönetimine özel bir yer verilmesini zorunlu kılmıştır. Değişimi yönetmeden Proje yönetmek, Proje yönetimi tekniklerini uygulamadan da değişim sağlamak artık olası değildir. Projeler, doğaları gereği, değişimin yaratıcısı konumundadırlar. Başka bir deyişle, değişim, projelerin stratejik faydalarının gerçekleştirilmesinde anahtar bileşen rolünü üstlenmektedir. Bu nedenle konferansın ana teması, PMI Zirvesi ile aynı doğrultuda, “Proje Yönetimi ile Değişim” olarak belirlenmiştir.

Konferansın, temel yönelimleri;

- Disiplinlerarası yaklaşımı geliştirmek:

Proje yönetimi, bilindiği üzere, çok disiplinli bir araştırma ve uygulama alanıdır. Bu nedenle, konferansın, Mühendislik, üretim yönetimi, yönetim ve organizasyon, finansman, bilgi ve teknoloji yönetimi gibi farklı disiplinlerin eşzamanlı ve eşgüdümlü kullanılmasını gerektiren Proje Yönetimi alanında, disiplinlerarası yaklaşım ve yöntemlerin geliştirilmesine fayda sağlaması hedeflenmektedir.

- Farklı endüstri ve teknoloji alanlarındaki Proje Yönetimi uygulamalarını paylaşmak:

Proje Yönetimi alanında, temel standart metot ve tekniklerin evrimsel olarak gelişiminin yanısıra, birbirinden farklı farklı endüstriler ve teknolojiler için özelleştirilmiş yaklaşım ve çözümlerin üretilmesi ihtiyacı da duyulmaktadır. Bu bağlamda, ilki düzenlenen bu konferansta, birbirinden farklı endüstri ve teknoloji alanlarında proje yönetimi yaklaşımları, sorunları ve çözümlerine ilişkin çalışmaların paylaşılması ve tartışılmasına yönelik bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

- Teknoloji ve yenilik yönetimi ile Proje Yönetimi arasındaki ilişkiyi irdelemek:

Bugün ekonomik gelişme ve toplumsal refahın iyileştirilmesi için, teknoloji ve yenilik geliştirme kabiliyetinin artırılması yoluyla katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretimi ön koşul haline gelmiştir. Teknoloji ve yenilik üretimi ise, yeni ürün/hizmet/süreç geliştirme, Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve sistem geliştirme faaliyetlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Ve tüm bu kritik faaliyetler, projeler halinde yürütülmektedir. Özellikle, gelişmekte olan ülkeler açısından, bu faaliyetlerin kısıtlı kaynaklarla, gelişmiş ülkelerle aralarındaki teknolojik gelişmişlik farkını kapamak üzere en etkin şekilde kullanımını zorunlu kılmaktadır. İşte bu bağlamda, Proje Yönetim etkinliği, Ar-Ge’ye dayalı rekabetçi, etkin, katma değeri yüksek yeni ürün/hizmet ve süreçler geliştirebilmek için kritik önem kazanmıştır. Proje Yönetiminin kelime anlamına da bakıldığında Latince kökeninde “Projectum” ilerleme vurgusu taşımakta, yönetim ise, yön göstermenin altını çizmektedir. Yani Proje Yönetimi, ilerlemeye yön gösteren bir kavramdır. Bu açıdan, teknolojik ilerleme ve yenilik üretme, Proje Yönetiminin temel misyonu olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, konferansta, Yenilik Geliştirme Projelerinin ve bu kapsamda Ar-Ge Projelerinin yönetimi ile ilgili bilgi birikimi ve paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmalara öncelik verilmesi hedeflenmektedir.

- Proje Yönetimi Eğitimi ile ilgili güncel yaklaşım ve konuları tartışmak:

Proje yönetim olgunluğuna erişmek için, kuruluşların proje yönetiminde uzmanlaşmış işgücüne sahip olmaları ön koşuldur. Bu doğrultuda, gerek üniversiteler, gerek mesleki kuruluşlar, gerek STK’lar tarafından proje yönetimi uzmanlığı kazandırmaya yönelik çeşitli programlar yürütmektedirler. Bu kapsamda, Project Management Institute (PMI) gibi uluslararası standart haline gelmiş ve uzmanlığın yayılımına yüksek katkı sağlayan kuruluşların, akademinin ve sektörün, Proje Yönetimi eğitimi konusunda işbirliği ve bilgi paylaşımı içinde olmaları kritik önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, konferansın, bu tür paylaşımlara ve işbirliklerine yol açacak bir tanışma ve tartışma ortamı sağlaması beklenmektedir

Konferansta bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanıp, tercih edilen dile göre düzenlenecek oturumlarda sunulabilecektir. Ayrıca, alanında uzman kişilerin davetli konuşmacı olarak yer aldığı paneller düzenlenecektir. Gönderilen ve sunulan çalışmalar hakem değerlendirmesi sürecinden geçecek olup kabul edilen tüm bildiriler CD formatındaki bildiriler kitabında yayınlanacaktır. Konferansta sunulan bildiriler arasından seçilecek olanlar aşağıdaki indeksli uluslararası dergilerde yayınlanmak üzere davet edilecektir:

  • International Journal of Information Systems in the Service Sector (IJISS)

  • International Journal of Information & Decision Sciences (IJIDS)

Konferansa değerli katkılarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına Eşbaşkanlar

Doç.Dr. Ferhan Çebi
Doç.Dr. Bersam BOLAT
Öğr. Gör. Dr. Nihan Yıldırım


http://summit.pmi.org.tr

İşbirliği ile gerçekleşecektir.

Konferans Programı duyurulmuştur. Buradan indirebilirsiniz.


Kayıt Formunu doldurarak projeyonetimk2014@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.


Bildiri gönderimleriniz için Bildiri Gönderimi sayfamızı ziyaret ederek gönderebilirsiniz.